Klacht, compliment, vertrouwenspersoon

Klachten

Deze klachtenregeling geeft uitvoering aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en/of hun Vertegenwoordigers door de klachtenfunctionaris of een onafhankelijke commissie. (geschillen commissie zorg)

Als je niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of organisatie van Samen Top, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt altijd terecht bij je werkcoach. of bij onze klachtenfunctionaris. De klacht mag ook rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris ingediend worden, zonder tussenkomst van werkcoach of andere betrokkenen.

Klachtenfunctionaris Samen Top: A. Leijtens – 0618692371 – Adrienne@samentop.nl

Heeft u een officiële klacht over de dienstverlening of organisatie van Samen Top, dan ontvangen we die graag schriftelijk via klachten@samentop.nl of per post naar Samen Top, postbus 40, 5165 ZG Waspik, tav klachtenadministratie A. Leijtens.

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst en een eerste inhoudelijke reactie van de klachtenfunctionaris. De klacht wordt binnen 6 weken inhoudelijke afgewikkeld, tenzij verder onderzoek nodig is, dan zult u daar tijdig van op de hoogte gesteld worden en kunnen de 6 weken met 4 weken verlengd worden.

Klacht artikel 55 Wet zorg en dwang

De klachtenfunctionaris neemt geen klachten in behandeling indien en voor zover de klacht(en) zien op de onderwerpen zoals genoemd in artikel 55 Wet zorg en dwang (Wzd). Op grond van artikel 55 Wzd worden die onderwerpen behandeld door de externe Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Dit gaat om klachten die gaan om nakoming van een verplichting of over een beslissing over:

Een klacht die betrekking heeft op een artikel 55 Wzd onderwerp, kan door een cliënt, zijn Vertegenwoordiger of zijn nabestaande worden ingediend bij Samen Top. Ook in het geval van een artikel 55 Wzd klacht, geldt dat de Klachtenfunctionaris kan bemiddelen om tot een oplossing van de klacht te komen. Mocht bemiddeling  niet lukken of mocht klager geen gebruik willen maken van bemiddeling door de Klachtenfunctionaris, dan zal Samen Top de klacht doorsturen aan de KCOZ.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling door de geschillencommissie Zorg

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

www.geschillencommissie.nl

Flyer geschillencommissie

Registratie verklaring

Klachtenformulier
Procedure klacht afhandeling

Aansluitbewijs geschillencommissie 2023


Complimenten

Als je tevreden bent over ons, dan horen wij dat graag! Wil je ons een compliment geven dan kan dat. Vertel het je werkcoach of stuur ons een berichtje.

Je kunt een leuk bericht op onze Facebookpagina plaatsen. Of stuur een mail naar info@samentop.nl

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Als je klachten hebt over Samen Top of vragen over je rechten, dan kun je ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon. Voor jou is er vertrouwenspersoon mevrouw mr. drs. N.J.E.G. Cremers (Nicolette).

Als vertrouwenspersoon ondersteunt zij je als cliënt of medewerker bij vertrouwelijke kwesties of klachten.
• zij kan je informatie geven over je rechtspositie als cliënt of medewerker;
• zij kan je ondersteunen in gesprek met de organisatie;
• zij kan je ondersteunen bij het indienen van een klacht;
• zij kan je bijstaan bij het behandelen van een klacht.


Je kunt haar bereiken via 06-42848007 of per mail Nicolette.Cremers@gmail.com